Web Console Chat

« English »

cập nhật: 2023-04-24

Web Console Chat, tắt là WebCC là bài hướng dẫn cài đặt này và bộ sưu tập những tệp vá để đảm bảo các ứng dụng XMPP dòng lệnh đủ an toàn trước khi dâng chúng lên web với ttyd cho dịch vụ web-chat của bạn.

Những điểm mạnh của việc triển khai WebCC:

 1. Chồng đơn sơ và tối thiểu số phụ thuộc.
 2. Đồng bộ lệnh và tính năng với ứng dụng XMPP dòng lệnh.
 3. Chạy bên-hầu - nhẹ tải trình duyệt với khả năng kiểm soát tỉ mỉ dịch vụ web-chat.
 4. Thuần chữ - nội dung an toàn hơn.

Những điểm yếu của việc triển khai WebCC:

 1. Thuần chữ - không có đồ hoạ cầu kỳ.
 2. Chạy bên-hầu - chi phí tài nguyên cũng do bên-hầu chịu.
 3. Tính năng phụ thuộc vào ứng dụng dòng lệnh.
 4. Không đụng đến bất kỳ công nghệ web framworks phổ biến nào cả.

Tất cả mọi thứ dưới đây có thể tóm gọn trong một câu: Tạo thể dùng UNIX để chạy ttyd với trình ứng dụng dòng lệnh đã vá sau hầu ủy ngược.

  
  +——————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
  ┃       ┃                                        ┃ 
  ┃  KHÁCH   ┃            HẦU                          ┃
  ┃       ┃                                        ┃ 
  +——————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
  ┃ Trình duyệt ┃  Hầu Ủy Ngược |  Web Console Chat  |  Hệ Kích Hoạt |  Hệ Điều Hành  ┃
  ┃--------------┃-----------------+----------------------+-----------------|--------------------┃
  ┃       ┃         |           |         |          ┃
  ┃  Chromium  ┃         |           |         |          ┃
  ┃  FireFox  ┃         ··← Poezio  / TTYD →··         |          ┃
  ┃  TorBrowser ┃         ·           ·         |          ┃   ~*~
  ┃  Surf →·········← Apache →····+·← Profanity / TTYD →·+···← SystemD ←······→ GNU/Linux ←·······→ INTERNET   
  ┃  …     ┃   Nginx    ·           ·   OpenRC   |  OpenBSD     ┃   ~*~
  ┃       ┃   Lighttpd  ··← Mcabber  / TTYD →··   Runit    |  Plan9      ┃
  ┃       ┃   HAProxy   ·           ·   …      |  Redox      ┃    
  ┃       ┃   Caddy    ··← lchat+sj / TTYD →··         |  …        ┃
  ┃       ┃   …      |  …         |         |          ┃
  ┃       ┃         |           |         |          ┃
  +——————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
  

Với vô số phần mềm và cách thiết lập, hướng dẫn này chỉ có thể mô tả được một số nhất định. Vui lòng thích nghi, hoặc|và khai triển để phù hợp với hệ thống của bạn.

 1. UNIX
 2. Trình Khách Dòng Lệnh
 3. TTYD
 4. Hệ Kích Hoạt
 5. Hầu Ủy Ngược

Tất cả các tệp vá nằm trong này.Liên lạc

Hãy ghé chơi MUC của dự án này: xmpp:webcc@hall.trung.fun?join

Bạn có thể dùng WebCC để làm việc này ngay tại đây ↓

~*~