Thể dùng UNIX

« English »

cập nhật: 2023-04-24

Hệ thống UNIX kiểm soát quyền truy cập rất rõ ràng và chặt chẽ. Trong trường hợp của chúng ta, việc này là rất cần thiết để dâng ứng dụng với giao diện dòng lệnh cho đại chúng trên mạng trực tuyến. Kể cả khi chúng ta đã vá trình khách dòng lệnh, quá trình chạy WebCC với người dùng thiểu-quyền cho chúng ta thêm một lớp an ninh vì người dùng cuối không thể viết hoặc|và thi hành mã độc hoặc biết được hạ tầng bằng cách đọc cấu trúc hệ thống tệp.

Đã có sẵn /var/mail vậy sao mình không tạo thứ sẽ kế ngôi:


  mkdir -p /var/xmpp   

Bây giờ ta có thể tạo thể dùng UNIX cho WebCC với lệnh này:


  adduser --system --group \
  --gecos 'Web Console Chat' \   
  --home /var/xmpp/webcc \
  webcc

Rồi ta tạo các thư mục cần thiết để cấu hình trong chương tiếp theo:


  mkdir -p /var/xmpp/webcc/.local /var/xmpp/webcc/.config   

«« Web Console Chat

Trình Khách Dòng Lệnh »»