SystemD

« English »

cập nhật: 2023-04-24
Thiết Lập

Chúng ta cần nói cho SystemD biết chúng ta muốn chạy WebCC daemon kiểu gì (tôi dùng vim):


  vim /lib/systemd/system/webcc-profanity.service   

Soạn nội dung của tệp trên như sau:


  [Unit]
  Description=Web Console Chat - Profanity
  Documentation=man:ttyd(1)
  After=network.target systemd-tmpfiles-clean.service

  [Service]
  Type=simple
  EnvironmentFile=/etc/webcc/profanity.conf
  ExecStart=/usr/local/bin/ttyd $TTYD_OPTIONS
  ExecReload=/usr/bin/kill -HUP $MAINPID
  User=webcc
  Group=webcc
  UMask=0027
  WorkingDirectory=~
  Restart=on-abnormal
  KillMode=process
  StandardOutput=append:/var/log/webcc/webcc-profanity.log   
  StandardError=append:/var/log/webcc/webcc-profanity.log

  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

Với thứ phía trên, daemon của chúng ta sẽ:

Bạn nên đọc hướng dẫn của SystemD để biết thêm chi tiết.

Thêm nữa, bạn có thể dùng logrotate để quản lý nhật ký nếu cần.

Tiếp, ta cần nhắc SystemD để tải tệp cấu hình mới của chúng ta:


  systemctl daemon-reload   

Rồi ta cho chạy dịch vụ và đảm bảo là nó sẽ chạy mỗi khi khởi động (lại):


  systemctl enable --now webcc-profanity.service   
Tùy Chỉnh

Khi bạn thay đổi /etc/webcc/example.conf hoặc có bản ttyd mới, bạn cần khởi động lại daemon để cập nhật dịch vụ của mình:


  systemctl restart webcc-profanity.service   

Để chạy thêm dịch vụ WebCC, lặp lại quy trình trên.

«« Hệ Kích Hoạt

Hầu Ủy Ngược »»