Hệ Kích Hoạt

« English »

cập nhật: 2023-04-24

‘…Việc của Hệ Kích Hoạt là bắt đầu các trương trình thiết yếu cho sự vận hành của hệ thống.’

Để chạy WebCC, chúng ta cần hệ kích hoạt. Lý do là vì:

  1. Ta muốn nó chạy trong nền ngay sau khi khởi động (lại) máy.
  2. Ta muốn nó chạy với thể thiểu-quyền vì những lý do an ninh.
  3. Ta muốn cải thiệt UX bằng cách thiết lập đa dạng dịch vụ WebCC để làm nhiều việc khác nhau. Ví dụ ta có thể có:

Có rất nhiều trình kích hoạt nhưng đa số các nhà phân phối dùng SystemD.

Nếu bạn dùng trình nào khác và muốn chia sẻ cách thức, tôi rất vinh dự để chứa bài nó tại trong này.

~*~