Profanity

« English »

cập nhật: 2023-04-24

Trang mạng chính thống cho trình dòng lệnh này là: https://profanity-im.github.io/

Tải Về

Trước khi ta có thể bắt đầu vá, chúng ta cần cái gì đó để được vá:


  git clone https://github.com/profanity-im/profanity   

Tiếp theo, chúng cần cài các phụ thuộc. Vì Profanity sẽ chạy trên máy của chúng ta - không chạy trên máy của người dùng cuối - thật vô lý để có bất kỳ phương thức mã hoá đầu-đến-cuối nào. Vậy nên khi bạn cài các phụ thuộc, bạn có thể chừa lại những gói mã hoá cho OMEMO, OpenPGP, và OTR.

Có cái danh sách liệt kê các gói cho rất nhiều nhà phân phối trên trang thông tin chính thống.

Vá & Cài

Các tệp vá cho Profanity nằm tại đây.

Tải về với wget hoặc curl (hoặc gì tùy bạn):


  wget https://soft.trung.fun/webcc/patches/profanity/something.patch   

Rồi vá bằng lệnh này:


  git apply -v ./something.patch   

Lưu ý là something.patch là cái tệp vá bạn tải về.

Tiếp, bạn hãy thiết lập, xây và cài theo tài liệu chính thống.

Nếu bạn cần hỗ trợ xây Profanity từ nguồn, bạn có thể tham gia: xmpp:profanity@rooms.dismail.de?join

Quyền

Đầu tiên, chạy Profanity với thể webcc và dùng nó với dịch vụ XMPP của bạn để nó tạo các thư mục cần thiết để thiết lập:


  runuser -u webcc profanity   

Hiển nhiên là bạn nên xoá các thư mục hoặc tệp liên quan đến tài khoản bạn vừa dùng. Với những thứ còn lại, ta cũng không thể cho đại chúng quyền viết vào bất cứ thứ gì nên hãy chạy những lệnh sau:


  chown root:webcc -R /var/xmpp/webcc
  chmod g+r -R /var/xmpp/webcc
  find /var/xmpp/webcc -type d -exec chmod g+x {} \;   

Để xem kết quả, chạy tree -apug /var/xmpp.

Tất cả mọi thứ nên thuộc thể rootwebcc chỉ có thể đọc chúng bằng quyền của nhóm.

Tiếp theo ta sẽ thiết lập để dâng trình khách dòng lệnh đã vá lên trình duyệt.

«« Trình Khách Dòng Lệnh

TTYD »»