Trung - Bản Quyền

TẤT CẢ CHO TỰ DO

Những phần mềm̀ trên trang mạng này là do tôi, Trần H. Trung viết với hy vọng chúng sẽ có ích cho xã hội. Không có bất kì giấy phép GPL hay Berkley hay Apache hay những thứ nhì nhằng kiểu đấy đi kèm. Tôi không áp đặt bất cứ ràng buộc nào lên người thu nạp được những phần mềm này ngoài yêu cầu ghi tên của tôi đủ dấu theo chữ Quốc Ngữ tiếng Việt khi cần. Phần mềm của tôi KHÔNG CÓ BẢO HÀNH và TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁCH CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG. Nếu những thứ này giúp làm bạn giàu và bạn muốn tỏ lòng biết ơn thì cứ việc gửi tiền để tôi sinh tồn. Tất cả bình luận, thắc mắc, cải tiến gửi mailto:work@trung.fun

TỰ DO CHO TẤT CẢ